نرم افزار فیلتر لیست ایمیل

با استفاده از نرم افزار فیلتر لیست ایمیل می توانید آدرس ایمیل خاص و یا آدرس دامنه های خاص و ایمیل های نامعتبر و خارجی را از لیست ایمیل خود پاک کرده و لیست ایمیل سالم را ذخیره نمایید

فیلتر لیست ایمیل
فیلتر لیست ایمیلبا استفاده از نرم افزار فیلتر لیست ایمیل می توانید آدرس ایمیل خاص و یا آدرس دامنه های خاص و ایمیل های نامعتبر و خارجی را از لیست ایمیل خود پاک کرده و لیست ایمیل سالم را ذخیره نمایید
توضیحات بیشتر
قیمت : 20000 تومان
میزان تخفیف : 5000 تومان
مبلغ قابل پرداخت : 15000 تومان
fShare
0