تا الان 31 نفر از تخفیف ما استفاده کرده اند که آخرین تخفیف 35 درصد بوده است.