پنل ارسال ایمیل یکماهه

1 پنل اختصاصی
 • 7200 عدد تعداد ارسال در روز
 • 1 عدد تعداد پنل
 • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
 • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از مجموع پنل ها
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
 • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل
2 پنل اختصاصی
 • 14400 عدد تعداد ارسال در روز
 • 2 عدد تعداد پنل
 • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
 • 600 تا تعداد ارسال در ساعت از مجموع پنل ها
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
 • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل
3 پنل اختصاصی
 • 21600 عدد تعداد ارسال در روز
 • 3 عدد تعداد پنل
 • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
 • 900 تا تعداد ارسال در ساعت از مجموع پنل ها
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
 • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل
4 پنل اختصاصی
 • 28800 عدد تعداد ارسال در روز
 • 4 عدد تعداد پنل
 • 300 تا تعداد ارسال در ساعت از هر پنل
 • 1200 تا تعداد ارسال در ساعت از مجموع پنل ها
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
 • حذف ایمیل های تکراری - حذف ایمیل های نامعتبر - حذف ایمیل هایی که وجود ندارند - حذف ایمیل های منقضی شده امکانات پنل