پنل ارسال ایمیل یکماهه

1 پنل اختصاصی
 • 7000 عدد تعداد ارسال در روز
 • 1 عدد تعداد پنل
 • 7000 ارسال تعداد ارسال در 24 ساعت
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
2 پنل اختصاصی
 • 14000 عدد تعداد ارسال در روز
 • 14000 تعداد ارسال در 24 ساعت
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
3 پنل اختصاصی
 • 21600 عدد تعداد ارسال در روز
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل
4 پنل اختصاصی
 • 28000 عدد تعداد ارسال در روز
 • 1 ماه مدت اعتبار
 • دارد قابلیت تمدید
 • اتوماتیک توسط سیستم - بدون نیاز به آنلاین بودن ارسال ایمیل