پنل ارسال ایمیل یکساله

پنل اختصاصی یکساله روزی 7200 ارسال

1. حذف ایمیل های تکراری و نامعتبر از لیست ایمیل های شما
2. جدا کردن آدرس های ایمیلی که تبلیغات شما را باز کرده اند
3. قابلیت تنظیم تعداد ارسال در ساعت
4. قابلیت گزارش گیری حرفه ای
5. جداسازی ایمیل های نامعتبر در هنگام ارسال و عدم ارسال تبلیغات یه آنها (جلوگیری از اسپم و بلاک شدن)
6. ایجاد لیست ایمیل نامحدود
7. ارسال چندین تبلیغات به یک لیست
8. ارسال یک تبلیغ به چند لیست
9. ایجاد نام ارسال کننده به دلخواه
10. بدون نیاز به آنلاین بودن در زمان ارسال
ارسال در ساعت 300 ایمیل
پشتیبانی تلفنی و ایمیلی یکساله
آموزش تلفنی و ایمیلی استفاده از قسمت های کاربردی پنل

  • امکانات پنل
پنل اختصاصی یکساله روزی 14400 ارسال

1. حذف ایمیل های تکراری و نامعتبر از لیست ایمیل های شما
2. جدا کردن آدرس های ایمیلی که تبلیغات شما را باز کرده اند
3. قابلیت تنظیم تعداد ارسال در ساعت
4. قابلیت گزارش گیری حرفه ای
5. جداسازی ایمیل های نامعتبر در هنگام ارسال و عدم ارسال تبلیغات یه آنها (جلوگیری از اسپم و بلاک شدن)
6. ایجاد لیست ایمیل نامحدود
7. ارسال چندین تبلیغات به یک لیست
8. ارسال یک تبلیغ به چند لیست
9. ایجاد نام ارسال کننده به دلخواه
10. بدون نیاز به آنلاین بودن در زمان ارسال
ارسال در ساعت 600 ایمیل
پشتیبانی تلفنی و ایمیلی یکساله
آموزش تلفنی و ایمیلی استفاده از قسمت های کاربردی پنل

  • امکانات پنل
پنل اختصاصی یکساله روزی 21600 ارسال

1. حذف ایمیل های تکراری و نامعتبر از لیست ایمیل های شما
2. جدا کردن آدرس های ایمیلی که تبلیغات شما را باز کرده اند
3. قابلیت تنظیم تعداد ارسال در ساعت
4. قابلیت گزارش گیری حرفه ای
5. جداسازی ایمیل های نامعتبر در هنگام ارسال و عدم ارسال تبلیغات یه آنها (جلوگیری از اسپم و بلاک شدن)
6. ایجاد لیست ایمیل نامحدود
7. ارسال چندین تبلیغات به یک لیست
8. ارسال یک تبلیغ به چند لیست
9. ایجاد نام ارسال کننده به دلخواه
10. بدون نیاز به آنلاین بودن در زمان ارسال
ارسال در ساعت 900 ایمیل
پشتیبانی تلفنی و ایمیلی یکساله
آموزش تلفنی و ایمیلی استفاده از قسمت های کاربردی پنل

  • امکانات پنل
پنل اختصاصی یکساله روزی 28800 ارسال

1. حذف ایمیل های تکراری و نامعتبر از لیست ایمیل های شما
2. جدا کردن آدرس های ایمیلی که تبلیغات شما را باز کرده اند
3. قابلیت تنظیم تعداد ارسال در ساعت
4. قابلیت گزارش گیری حرفه ای
5. جداسازی ایمیل های نامعتبر در هنگام ارسال و عدم ارسال تبلیغات یه آنها (جلوگیری از اسپم و بلاک شدن)
6. ایجاد لیست ایمیل نامحدود
7. ارسال چندین تبلیغات به یک لیست
8. ارسال یک تبلیغ به چند لیست
9. ایجاد نام ارسال کننده به دلخواه
10. بدون نیاز به آنلاین بودن در زمان ارسال
ارسال در ساعت 1200 ایمیل
پشتیبانی تلفنی و ایمیلی یکساله
آموزش تلفنی و ایمیلی استفاده از قسمت های کاربردی پنل

  • امکانات پنل