ورودی از گوگل

پکیج 1

تعداد ورودی از گوگل روزانه 100 کلیک


یکماهه

 • 3000 کلیک تعداد ورودی از گوگل در ماه
 • 3000 عدد تعداد کل کلیک
پکیج 2

تعداد ورودی از گوگل روزانه 200 کلیک


یکماهه

 • 6000 کلیک تعداد ورودی از گوگل در ماه
 • 6000 عدد تعداد کل کلیک
پکیج 3

تعداد ورودی از گوگل روزانه 300 کلیک


یکماهه

 • 9000 کلیک تعداد ورودی از گوگل در ماه
 • 9000 عدد تعداد کل کلیک
پکیج 4

تعداد ورودی از گوگل روزانه 100 کلیک


 • 3000 کلیک تعداد ورودی از گوگل در ماه
 • 9000 عدد تعداد کل کلیک
پکیج 5

تعداد ورودی از گوگل روزانه 200 کلیک


 • 6000 کلیک تعداد ورودی از گوگل در ماه
 • 18000 عدد تعداد کل کلیک
پکیج 6

تعداد ورودی از گوگل روزانه 300 کلیک


 • 9000 کلیک تعداد ورودی از گوگل در ماه
 • 27000 عدد تعداد کل کلیک