تعرفه ارسال ایمیل تبلیغاتی

ارسال به 60 هزار ایمیل

برای ارسال در مدت زمان کمتر با پشتیبانی تماس بگیرید

  • 8 روز کاری مدت ارسال
ارسال به 120 هزار ایمیل

برای ارسال در مدت زمان کمتر با پشتیبانی تماس بگیرید

  • 9 روز کاری مدت ارسال
ارسال به 480 هزار ایمیل

برای ارسال در مدت زمان کمتر با پشتیبانی تماس بگیرید

  • 16 روز کاری مدت ارسال
ارسال به یک میلیون ایمیل
  • 30 روز کاری مدت ارسال
ارسال به دو میلیون و پانصد هزار ایمیل

برای ارسال در مدت زمان کمتر با پشتیبانی تماس بگیرید

  • 40 روز کاری مدت ارسال